Interesting

News

ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกนิติบุคคล ตลอดชีพ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ โดยออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “ห้องสมดกีฬาเพื่อประชาชน การกีฬาแห่งประเทศไทย” เป็นสมาชิกนิติบุคคล ตลอดชีพ เลขที่ 2283 ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561